Általános Szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) célja, hogy a Borbarátok N&N Korlátolt Felelősségű Társaság (8258 Badacsonytomaj, Római út 88., Cg. 19 09 506104, a továbbiakban: „Borbarátok”) által a https://borbaratok.hu/ weboldalon üzemeltetett webshopban (a továbbiakban „Webshop”) történő vásárlás szabályait meghatározza.

A Webshopban történő vásárláshoz megfelelő személyes adatok megadása szükséges. Ön, mint Vevő a Webshopban történő vásárlással elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta és az abban foglaltakkal egyetért, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Ön kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy a megrendelt Termékek vételárát köteles kifizetni.

 

 1. A Webshop üzemeltetője

A Webshop üzemeltetője a Borbarátok N&N Korlátolt Fellelőségű Társaság, melynek adatai a következők:

 • nyilvántartó hatóság és cégjegyzékszám: Veszprém Megyei Törvényszék Cégbírósága, Cg. 19 09 506104
 • székhely: 8258 Badacsonytomaj, Római út 88.
 • elektronikus levelezési cím: info@borbaratok.hu
 • adószám: 12731516-2-19
 • közösségi adószám: HU12731516

 

 1. A rendelés menete, szerződés létrejötte

A Vevő a Webshopban feltüntetett Termékeket (a továbbiakban „Termékek”) a Webshopban rendelheti meg.

A Webshopban kiválasztott Termékeket a Vevő a Webshop kosarában (a továbbiakban „Kosár”) állíthatja össze. A Kosár tartalmának megrendeléséhez a Vevőnek meg kell adnia személyes adatait az alábbiak szerint:

 1. személyes átvétel esetén:
 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám

 

 1. házhozszállítás esetén
 • név
 • szállítási cím
 • e-mail cím
 • telefonszám

 

A Vevő továbbá opcionálisan megjegyzést fűzhet a megrendeléshez, illetve megadhatja az alábbi számlázási adatokat is (amennyiben az a szállítási címtől eltérő):

 • név
 • cég neve
 • adószám
 • székhely

 

A Kosár tartalmának megrendeléséhez a Vevőnek el kell fogadni a jelen ÁSZF feltételeit is.

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat, illetve megrendelés elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

 • a Kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető;
 • a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb.) tartalma ellenőrizhető, megváltoztatható.

A Borbarátok-at a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A fenti kötelező adatok megadásával, valamint a jelen ÁSZF elfogadásával és a megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy cselekvőképes, betöltötte 18. életévét, a rendelés megtételére jogosult, valamint elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit.

A megrendelés beérkezését a rendszer automatikusan azonnal visszaigazolja a Vevő által megadott e-mail-címre. Ez a beérkezési visszaigazolás nem minősül az eladó (Borbarátok) és a vásárló (Vevő) között létrejött szerződésnek, csupán jelzi a Vevőnek, hogy rendelését az elektronikus rendszer regisztrálta és továbbította a Borbarátok illetékes munkatársa felé.

A megrendelést a Borbarátok a Webshopban csak regisztrált Vevőtől és csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

A Borbarátok a megrendelés rögzítéséről, és a szállítás várható időpontjáról 48 órán belül e-mailben küld tájékoztatást (Visszaigazolás). A rendelés ezen Visszaigazolással válik véglegessé, azaz a Borbarátok ezen Visszaigazolással – és a vételárnak a Vevő általi megfizetésével – válik kötelezetté a Termék leszállítására.

A Borbarátok jogosult törölni minden olyan megrendelést, illetve visszakövetelni azt a már teljesített megrendelést, amely a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, illetve jogszabály rendelkezéseit megsérti. Így különösen a Termékek jellegére tekintettel a Webshop 18. éven aluliakat nem szolgál ki, illetve amennyiben szállítás során derül fény erre a tényre, úgy a futárszolgálat munkatársa jogosult az átadást megtagadni, illetve a Borbarátok jogosult az esetlegesen átadott Termékeket visszakövetelni. A jelen bekezdésben szabályozott esetekben a Borbarátok jogosult a már kifizetett vételárból levonni a kiszállítással kapcsolatos jogos költségeit.

A Felek között így létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azt a Borbarátok 5 évig megőrzi. A Webshop magyar nyelven érhető el.

A létrejött szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, továbbá  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók a jelen ÁSZF-ben foglaltakon túlmenően.

A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon történik, hétvégén a Webshop szünetel.

A Borbarátok fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető.

A Webshop internetes oldalának megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Vevőt terheli és a költség mértéke függhet a Vevő internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

 

 1. A szerződés tárgyának lényeges jellemzői

Valamennyi Termék mellett megtalálható annak részletes leírása, valamint a fizetendő vételár, amelyet a Vevő Termékre kattintva tekintheti meg. A Termék megrendelése esetén – amennyiben a Vevő nem személyes átvételt választ – szállítási költség merül fel, amelyet a Vevő visel.

 

 1. Szállítás, szállítási díjak

A Visszaigazolásban a vállalt szállítási határidőt a Borbarátok megjelöli. Az általános szállítási határidő, amennyiben a megrendelt termék készleten van, 3-5 munkanap. A készleten nem lévő Termékek, illetve a személyes átvétel, valamint a banki átutalásos fizetés esetében a Borbarátok a várható szállítási határidőről tájékoztatja a Vevőt.

Amennyiben a Vevő banki átutalást jelöl meg fizetési módként, úgy a Borbarátok akkor kezdi meg a Termékek szállítását, ha a vételár megérkezett a megjelölt bankszámlára. Ebben az esetben a megjelölt szállítási határidő tájékoztató jellegű és függ az átutalás megtörténtétől.

A Vevő a megrendelt Termékek szállítására az alábbi módokat választhatja:

 1. személyes átvétel
 2. kiszállítás futárszolgálattal.

 

 1. Személyes átvétel

Amennyiben a Vevő személyes átvételt választja, úgy a megrendelést szállítási díj nem terheli, azonban a Vevőt terhelik az átvétel helyére történő eljutás költségei.

Személyes átvételre a Fata pincében kerülhet sor. Cím:

 • 8258 Badacsonytomaj, Római út 88.

Személyes átvételre a rendelést követően a 2. munkanaptól a Fata pince aktuális nyitvatarási idejében lehetséges.

 

 1. Kiszállítás futárszolgálattal

Amennyiben a Termékek kiszállítása futárszolgálat igénybevételével történik a szállítás díja a Vevőt terheli.

A futárszolgálat kiszállítási díja az alábbiak szerint alakul:

 • 11 palackig: bruttó 3.900 Ft/küldemény
 • 12 palacktól ingyenes

A kiszállítás egész Magyarország területére vonatkozik.

 

 1. A vételár, fizetés

A vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A Termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A Webshopban megrendelhető Termékek árai változtatásának jogát a Borbarátok fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és Visszaigazolt Termékek vételárát nem érinti.

Amennyiben a Borbarátok minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Borbarátok nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Magyarországon a következő fizetési módok közül választhat:

 1. bankkártyás fizetéssel SimplePay-en keresztül  
 1. Panaszkezelés

A Vevő a Termék átvételekor köteles a leszállított Termékek mennyiségét és csomagolását ellenőrizni. A mennyiséggel, illetőleg olyan, a Termék csomagolását is érintő károsodásokkal kapcsolatos észrevételeket a Vevő köteles haladéktalanul jelezni, továbbá sérülés, hiány esetén a Vevő köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárszolgálattal.

A Termék átvételét követően csak olyan hibákra vonatkozó kifogásokat tudunk elfogadni, amely az átvételkor megfelelő gondosság esetén sem volt észlelhető.

A Vevő a Termékkel, vagy a teljesítéssel kapcsolatos panaszát a Borbarátok-nak küldheti el a jelen ÁSZF 1. pontjában megadott e-mail címre, vagy postai úton. A Borbarátok a panaszt haladéktalanul kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatja a Vevőt.

 

 1. A Termékre vonatkozó szavatosság

 

7.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a Borbarátok hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a mindenkori Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 • választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a Borbarátok-kal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

7.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a Termékszavatossági jogával? A Termék hibája esetén Ön – választása szerint – a 7.1. pontban meghatározott jogát vagy Termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt Termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a Termék hibásnak? A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön Termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a Terméknek a gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti Termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját Termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül Termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül Termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és Termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7.3. Jótállás

A Borbarátok a Termékek jellegére tekintettel nem vállal jótállást.

 

 1. Vevő elállási joga

8.1. Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a Terméket az Ön kérése vagy utasítása alapján állítottuk össze.

Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a Terméket átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Borbarátok N&N Kft.

Levelezési cím: 8258 Badacsonytomaj, Római út 88.

E-mail: info@borbaratok.hu

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. PDF

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

8.2. Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a Terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket.

A Termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

 1. Borbarátok elállási joga

Amennyiben a Vevő átutalásos fizetést választotta és az átutalás a Visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül nem érkezik be, úgy a Borbarátok jogosult elállni a szerződéstől.

Amennyiben a Vevő személyes átvételt és utánvéttel történő fizetést választott, azonban a Visszaigazolástól számított 20 munkanapon belül nem veszi át a megrendelt Termékeket, úgy a Borbarátok jogosult elállni a szerződéstől.

Amennyiben a Vevő a megrendeléskor hibás adatokat rögzített és így részére a Termékeket nem lehet leszállítani, úgy a Borbarátok jogosult elállni a szerződéstől.

A Borbarátok az ÁSZF bekezdésében foglalt esetekben nem tehető felelőssé a Vevőt az elállásból esetlegesen érő következményekért, így különösen nem köteles megtéríteni a Vevőnek az elállásból eredő bármely kárát.

 

 1. Adatkezelés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Vevőt, hogy a Borbarátok a Webshopban a jelen ÁSZF 2. pontja szerinti személyes adatait a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a 2001. évi CVIII törvény 13/A. § alapján. A Borbarátok a Vevő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Borbarátok alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (pl. futárszolgálat).

Az adatokat kizárólag a Borbarátok Webshop üzemeltetéséért felelős munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

A Vevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Vevőt megilletik az Infotv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21.§-ban meghatározott tiltakozási, illetve 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztráció elküldésével és a Webshopban való vásárlással Ön kifejezetten és önkéntesen hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. Hozzájárulását a Vevő bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

Tájékoztatjuk a Vevőt, hogy a Termékek megrendelésére és vásárlására tekintettel az Infotv. 65. § (3) bekezdése értelmében a Borbarátok-kal ügyfélkapcsolatban álló személynek minősül.

 

 1. Technikai feltételek

A Webshop elektronikus alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Borbarátok javasolja, hogy a Vevő tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Webshopban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Az internet használata díjjal járhat, amelynek költségei a Vevőt terhelik.

A Borbarátok nem felelős semmilyen kárért, amely a Webshopra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

 1. Záró rendelkezések

A szerződés teljesítésével, valamint a Termék hibájával kapcsolatos panaszával – amennyiben a Borbarátok-nak az Ön panaszával kapcsolatos álláspontjával nem ért egyet – fordulhat az Ön lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testülethez. A vállalkozás székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége:

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (fsz. 115-116.)

A Borbarátok bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A jelen szerződésre, valamint a Webshopon történő Termék megrendelésre a Felek kikötik a magyar jog alkalmazását.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

A Borbarátok kártérítési felelősségét – a szerződésben foglalt előnyökre tekintettel – a megvásárolt Termékek vételárában korlátozza. A Borbarátok-ra nem vonatkozik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

A jelen ÁSZF 7. és 8. pontja kizárólag a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztókkal létrejött szerződésekre vonatkozik.

 

 1. Egyéb adatok

A Webshop tárhelyét biztosítja:

név: Tárhely.eu Kft.

székhely címe: 1114 Budapest, Ormánság u. 4.

elektronikus levelezési cím: support@tarhely.eu

 

Hatályos 2021. július 13-tól