Borbarátok Vendéglő, Borpince, Panzió - 9 klímás kétágyas szobával várjuk vendégeink! Saját parkolóval és játszótérrel rendelkezik

Adatvédelmi Tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, hogy jelen Tájékoztatót olvassa el figyelmesen! Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével, ill. jogszabályok, szabályzatok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük, forduljon adatvédelmi képviselőnkhöz.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) GDPR, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önt a személyes adatok kezeléséről és az alábbi garanciákat alkalmazzuk a személyes adatok kezelése során.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Adatkezelő
Borbarátok N&N Kft.

Az adatkezelő címe
8261 Badacsonytomaj, Római út 88.

Az adatkezelő képviselője: Csepi Szabolcs

Az adatkezelő elérhetőségei

https://borbaratok.hu
adatvedelem@borbaratok.hu

A kezelt személyes adatok köre hírlevél feliratkozás eseténÉrintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:
Személyes adatok
Cél
Jogalap
Az adatkezelés időtartama
A hírlevélre történő feliratkozásnál megadott személyes adatok
Név, e-mail cím
Marketing célú megkeresés, rendezvénnyel kapcsolatos információkról tájékoztatás küldése
Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja bekezdése alapján Önkéntes, érintett hozzájárulása
Hozzájárulás visszavonásáig*
Ajánlatkérés kezelése
A Szervezet központi email címére vagy valamely kolléga személyes email címére érkező kérdése, ajánlatkérések nyilvántartása, megválaszolása. Ajánlatok kiadása. Név e-mailcím, telefon, IP címek
Ajánlatkérés kezelése
Jogos érdek, adatkezelő jogos érdeke a szerződés előtti kapcsolattartás adatainak nyilvántartása
Az adatkezelés kezdetétől számított egy év, vagy az érintett tiltakozásáig.
A számla kiállításához, valamint teljesítés igazolásához kapcsolódó dokumentumok. Név, cím, bankszámlaszám
Számla kiállítása
Jogszabályi kötelezettség
nyolc év
Szálláshely tevékenységhez kötött, idegenforgalmi adó bevalláshoz kezelt adatok köre. Név, cím, igazolvány/útlevél szám
Idegenforgalmi adó nyilvántartás
Jogszabályi kötelezettség
nyolc év
Egyedi vevői igények, kérések biztosításához szükséges adatkezelés. Név, cím, igazolványszám, telefon, e-mail cím
Egyedi vevői igények kiszolgálásához szükséges adatkezelés
Jogos érdek, az egyedi igények nyilvántartása
Az érintett tiltakozásáig
Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések kezelése, a kapcsolattartó fél adatainak nyilvántartása, meghatalmazottak nyilvántartása és ezek napra készen tartása. Név, cím, telefon, e-mail
Szerződések kezelése
Jogos érdek a kapcsolattartó személyes adatai nyilvántartása, kezelése
Teljesítést követő 5 év, vagy az érintett tiltakozásáig.
Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó postai küldemények és szolgáltatások nyilvántartása. Név, cím, telefon, e-mail
Postakezelés, küldeménykezelés
Jogos érdek, a kapcsolattartó személy adatait kezelni
Az adatkezelés kezdetétől számított egy öt év, vagy az érintett tiltakozásáig.
Beérkező és kimenő hívások, foglaltság esetén elutasított telefonszámok nyilvántartása. Telefonszám
Telefonos kapcsolattartás
Jogos érdek kapcsolatot teremtők adatainak kezelése a szolgáltatások teljesítéséhez.
Az adatkezelés kezdetétől számított egy öt év, vagy az érintett tiltakozásáig.
GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés. Név, cím, e-mail cím, egyedi azonosító
GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés.
Jogszabályi kötelezettség
Nem selejtezendő
Google Analytics A weboldal látogatottsági adatait méri, melyben a továbbított a adatok az érintettek azonosítására nem alkalmasak IP Cím
Az Adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatásainak optimalizálása és monitorozása.
Jogos érdek
Az adatkezelés végét követő 4. év március utolsó munkanapja.

* Hozzájárulását az adatvedelem@borbaratok.hu címre küldött e-mailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva bármikor visszavonhatja.

Az adatokat megismerhetők köreAz adatok kezelésére, feldolgozására a hotelbonvino.hu honlap üzemeltetői és a BORBARÁTOK N&N KFT. jogosult. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése elektronikus formában, online adatbázisokban történik. Honlapunkon kötelezően kitöltendő adatokat * csillag megjelenítéssel jelöljük.

GyermekekA termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatok kerültek rendszerünkbe, az adatok törlésre kerülnek.

Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatásAz adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta, vagyonvédelmi szolgáltató, internetes fizetési szolgáltató

Az adatok megismerésére jogosultak köreA megismert adatokat az adatkezelő a „Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatásban” megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

A felvételeket az adatkezelő a „Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatásban” megjelölt Vagyonvédelmi szolgáltató kivételével harmadik félnek nem adja át. A felvételeket csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi felelős és az ügyvezető igazgató férhet hozzá. Az érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben az Adatvédelmi felelősnek írásban kell kérelmeznie.

Az Adatkezelő a betekintésről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1évig tárol.

Az elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.

Az érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható. A érintettnek az Adatvédelmi Managernél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát.

Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő 1 évig tárol.

Automatikus döntéshozatal és profilalkotásTájékoztatjuk, hogy jelen adatkezelési tevékenység során nem alkalmazunk profilalkotást.

AdattovábbításHírlevélküldés adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása kapcsán nem veszünk igénybe adatfeldolgozót, személyes adatot nem adunk tovább.

Adatfeldolgozó(k): Nincs
Címzett(ek): Nincs
Közös adatkezelő(k): Nincs

Integritás és bizalmas jellegTájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek az Ön tudta és beleegyezése nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában azokat nem adjuk ki. Társaságunk az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel - biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

Önt megillető jogokÖn bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja.

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Tiltakozáshoz való jogAz érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasztétel és JogorvoslatAz adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés kapcsán az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat panasszal, valamint panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat.

Adatvédelmi Tisztviselő:Név: Csepi Szabolcs
Email: adatvedelem@borbaratok.hu
Postacím:
Borbarátok N&N Kft.
8261 Badacsonytomaj, Római út 88.


Felügyeleti Hatóság:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu